Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ocp

Office of Contracting and Procurement
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Vietnamese (Tiếng Việt)

This page contains information about the Office of Contracting and Procurement for Vietnamese speakers.

Sứ mệnh:

Sứ mệnh của Văn phòng phụ trách Hợp đồng và Mua sắm (OCP) là hợp tác với các nhà cung cấp và cơ quan của Quận trong việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ có chất lượng một cách kịp thời và với giá thành hợp lý trong khi đảm bảo tất cả các hoạt động mua sắm được thực hiện công bằng và không thiên vị.

Chương trình cốt lõi/Mô tả phòng ban:

Mục tiêu của Trung tâm dịch vụ khách hàng của OCP là cung cấp dịch vụ đồng thời với duy trì các mối quan hệ với các nhà cung cấp và các cơ quan bằng giải pháp liên hệ một cửa. Chúng tôi luôn nỗ lực để hiểu được nhu cầu chương trình của các đối tác kinh doanh của chúng tôi để tạo sự hỗ trợ gắn kết và để trở thành kênh thông tin dành cho tất cả các cuộc gọi, email và liên lạc bằng văn bản từ các cử tri của chúng tôi.

Dịch vụ:

Đào tạo/giáo dục các nhà cung cấp
Tình trạng mua sắm
Hỗ trợ kỹ thuật cho eSourcing
Quan hệ với nhà cung cấp
Khiếu nại về việc mua sắm của Quận

Dịch vụ phiên dịch:

Nếu quý vị có câu hỏi đặt ra cho Văn phòng phụ trách Hợp đồng và Mua sắm, vui lòng liên hệ với văn phòng chúng tôi theo số (202) 727-0252. Khi quý vị gọi điện hoặc đến làm việc tại văn phòng chúng tôi, nhân viên của chúng tôi sẽ đảm bảo kết nối quý vị với một phiên dịch viên trực tiếp, theo đó chúng tôi có thể hỗ trợ cho quý vị.

Thông tin liên hệ:

Văn phòng phụ trách Hợp đồng và Mua sắm
Trung tâm dịch vụ khách hàng
441 4th Street, NW; Suite 700 South
Washington, DC 20001
(202) 724-4477
Trang web: www.ocp.dc.gov